Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Alle contractuele relaties tussen de verkoper en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringswijze wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Op vraag van de koper, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald, door beroep te doen op een transporteur erkend door de verkoper, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...). De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Retourzendingen zijn altijd op risico en kosten van de koper.
 5. De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering of de verzending ingeval de koper vraagt de goederen te verzenden. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.
 6. Elke vergissing begaan door de verkoper, met betrekking tot de goederen geleverd door de verkoper (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan de verkoper.
 7. De verkoper garandeert de geleverde materialen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier. Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de verkoper tegenover de koper. Is voor een garantiegeval de overeenkomst van een monteur noodzakelijk, dan worden de daarvoor gemaakte kosten in rekening gebracht aan de koper. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk deze garantiebepaling. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen. Ter zake van door de verkoper uitgevoerde werken, herstelling of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
 8. De levertijd van de bestelde producten is zodanig vastgesteld dat indien de order voor 15.00 uur geplaatst wordt, deze order dezelfde dag verzonden wordt.

9.       Leveringsvoorwaarden:

EUROBOOR BV Machines maakt gebruik van KDZ Express voor postpakket zendingen. Voor palletzendingen maakt EUROBOOR BV gebruik van DHL.
KDZ Express en DHL hanteren standaard specificaties voor het uitreiken van pakketten: Bezorgdag en -tijd zijn Maandag t/m vrijdag: 08:30 tot 18:00.
Bij niet thuis : 2e bezorgpoging standaard de volgende dag en als bij de 2e bezorgpoging ook niemand thuis is, wordt u gecontact voor het maken van een afspraak. De geadresseerde ontvangt een kennisgeving in de bus bij niet thuis bij de 1e of 2e bezorgpoging en bij bezorging bij de buren.

Geweigerde en onbezorgbare stukken gaan retour afzender.

In geval van palletzendingen: Onze vervoerder levert uw zending af tot aan de eerste drempel. Dit kan de voordeur zijn maar ook het eerste hek.
Indien u de chauffeur verzoekt de zending verder te zetten dan bovenstaand en als dit mogelijk is, zijn EUROBOOR BV machines en haar vervoerder nimmer aansprakelijk voor schades of claims die hieruit voort kunnen vloeien.

10.   Retour voorwaarden
Voor EUROBOOR BV bestellingen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling ontvangen is. Binnen deze termijn is het toegestaan om, tenzij anders vermeld, het artikel te bekijken en beoordelen.
Controleer ook altijd direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken wij jou vriendelijk om zo snel mogelijk, maar toch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het pakket, contact met ons op te nemen om dit te melden. Contact opnemen kan via ons contactformulier.

De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant. Uitzonderingen hierop worden vermeld bij het artikel of gaan in overleg met onze klantenservice.

Het retour artikel dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

1.       Het retourpakket wordt binnen 14 dagen na retourmelding verzonden.

2.       Het product is compleet en ongebruikt. Op het product zijn geen gebruikssporen aanwezig.

3.       Het artikel zit in originele en onbeschadigde verpakking.

4.       Gebruik doorzichtige tape om de verpakking dicht te plakken, en schrijf niet op de verpakking. Gebruik alstublieft geen ondoorzichtige tape, zoals duct-tape, omdat dit de doos beschadigt.

Indien de retourzending niet voldoet aan onze bovenstaande voorwaarden, kunnen wij besluiten om tot 25% waardevermindering in rekening te brengen.

Het is ook mogelijk om producten zelf terug te brengen in onze winkel. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Gelieve de aankoopfactuur mee te nemen. Het product dient aan onze bovengenoemde retourvoorwaarden te voldoen. Wij zijn je graag behulpzaam bij het in- en uitladen. 


Terugbetaling koopsom

Zodra wij de retourzending verwerkt hebben, betalen wij het betaalde bedrag terug naar de rekening waar vanaf de bestelling betaald was.
Houd rekening met een verwerkingstermijn van maximaal 14 dagen na terug zenden van het retourpakket, en een aanvullende 5 werkdagen om de terugbetaling te verwerken.

 

 1. De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan de verkoper mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan de verkoper ten laatste binnen de 8 dagen na de levering ervan. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Indien de vorderingen van de koper gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van de verkoper zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.
 2. De verkoper is in geen geval gehouden aan de koper een vergoeding te betalen voor verlies of schade die het gebruik van de producten zou kunnen hebben veroorzaakt.
 3. Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald blijven zij eigendom van de verkoper.
 4. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, lock – out, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de verkoper ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.
 5. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 6. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het monteren van de aankoop.
 7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
 8. Betaling geschiedt vooraf d.m.v. internetbetaling met Ideal, creditcard of Bankbetaling d.m.v. een Proforma factuur verstrekt door de verkoper.
 9. Ingeval een verkoop ingevolge een fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt zal de koper ter vergoeding van de gemaakte kosten en de gederfde winsten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan en dit onverminderd de kosten die de verkoper dient te maken om de goederen weer in haar bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.
 10. In geval van betwisting is uitsluitend de uitspraak van de rechtbank bindend.

 

Kies uw taal